Open Mobile Menu

O PROJEKTU

Osnovne informacije

Sredozemna medvjedica (Monachus monachus) je jedna od najprepoznatljivijih vrsta Sredozemnog mora, ali je jedan od najugroženijih morskih sisara na svijetu, te se kao ugrožena vrsta nalazi na IUCN-ovom Crvenom popisu (2015.). Neogovorno ponašanje ljudi i povećani pritisci na njeno stanište, dovelo je do nestanka medvjedice iz najvećeg dijela njenog areala. Stanište za podizanje mladunaca i odmor (npr. morske pećine) je ugroženo od strane ljudskih aktivnosti kao što su razvoj turizma i urbanizacija koji rezultiraju opadanjem kvaliteta staništa, njegovim uništavanjem i fragmentacijom. Ovo prisiljava vrstu da naseljava morske pećine koje nisu pogodne za razmnožavanje što dovodi do smanjenja stope preživljavanja mladih. Namjerno ubijanje od strane ribara i utapanje kao posljedica slučajnog zaplitanja u ribarske mreže su dodatni problem. Ove prijetnje guraju sredozemnu medvjedicu na rub istrebljenja te je potrebna efektivna zaštita i sprovođenje mjera upravljanja. Stanište vrste mora biti identifikovano i zaštićeno, a ljudi informisani i senzibilizirani.

Grčka, sa više od 16 000 kilometara obale, medvjedici nudi idealno stanište. Tu je preživjela mala populacija koja je sada u procesu oporavka i širenja zahvaljujući mjerama zaštite koje su efikasno sprovođene godinama. Kako bi se osigurao dugoročan opstanak ove životinje i njenog staništa moramo pomoći vrsti u njenom širenju i građenju zdrave populacije. Na obalama sjeverno od Grčke – Albanija, Crna Gora i Hrvatska – medvjedice su opažene najčešće samo sporadično, ali je samo pitanje vremena kad će ponovo otkrivati i vraćati se u ovaj dio svog nekadašnjeg areala… Nažalost, intenzivno korišćenje od strane ljudi je dramatično promijenilo lice obalnog predjela u dugom periodu odsutnosti medvjedica. Identifikovanje i efikasna zaštita zadnjih preostalih povoljnih staništa za sredozemnu medvjedicu je od velike važnosti za sveukupni opstanak vrste što je jedan od glavnih konverzacijski prioriteta. Podizanje svijesti o sredozemnim medvjedicama, njihovoj ekologiji i specifičnim potrebama zaštite takođe je od ključne važnosti. Saradnja između zaštitara prirode, stanovnika obalnog područja, turističkih ponuđača i ribara je nezamjenjiva i nemjerljive vrijednosti za zaštitu vrste.

O projektu

The Eastern Adriatic Monk Seal Project (Projekat „Sredozemna Medvjedica u Istočnom Jadranu“) je razvijen kako bi se suočio s izazovima za stvaranje uslova koji omogućavaju povratak medvjedice u Istočni Jadran.

Projekt je počeo u aprilu 2017. s podrškom njemačke organizacije EuroNatur Foundation grčkoj organizaciji Hellenic Society for the Study and Protection of Monk Seal (MOm) koja sprovodi obalno istraživanja oko ostrva Krfa u sjevernom Jonskom moru kao i obližnjim malim ostrvima i obali. Po prvi put, cjelokupni status sredozemne medvjedice je istražen u ovom području. Sjever Jonskog mora je važan jer se može smatrati kao izvorna populacija za repopulaciju Jadrana s kojim graniči na sjeveru, a rezultati istraživanja su potvrdili da postoji potencijal za širenje medvjedice na sjever.

Zbog toga, u sljedećoj fazi projekta, fokus se prebacio na obale Albanije, Crne Gore i Hrvatske. Kao prvi korak, projektni tim je proširen kroz saradnju sa nevladinim organizacijama (NVO) u svakoj od tri države.

Udružene, broje aktivnosti su do sada sprovedene sa ciljem da olakšaju i promovišu prirodan povratak medvjedica u područje koje su ranije naseljavale.

Podizanje lokalnih kapaciterta

U saradnji sa stručnjacima za sredozemnu medvjedicu iz Grčke, lokalne NVO sakupljaju iskustvo i znanje za implementiranje mjera za dugoročnu zaštitu morskih špilja i sredozemnih medvjedica na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Također, širenje sredozemne medvjedice u projektnom području može biti profesionalno praćeno od početka. Ovo priprema teren za reintrodukciju medvjedica i stvara najbolje moguće uvjete za njihovu dugoročnu zaštitu.

Uspostavljanje Crnogorske Mreže za Sredozemnu Medvjedicu

Uspostavljanje mreža za dojavu opažanja medvjedica je jedan od najvažnijih aspekata projekta. Ciljevi su da informacije o sredozemnoj medvjedici budu dostupne – od strane projektnog tima – kako bi se pribavile informacije ako je medvjedica opažena ili pronađena. Bilo ko može postati član mreže, bilo da žive na obali, rade kao ribari ili su jednostavno zainteresovani za vrstu. Koncept je baziran na grčkoj varijanti mreže koja je osnovana 1991. i koja se pokazala kao vrijedan izvor informacija o opažanjima medvjedica, uključujući i dojave o napuštenim mladuncima i povrijeđenim životinjama kojima je potrebna ljudska pomoć.

Edukacija i informisanje

Upoznavanje svih zaiteresovanih strana i informisanje istih o važnosti njihove podrške za uspješnost konverzacijskih napora je važan aspekt projekta. Takođe, u okviru projekta biće realizovani raznovrsni info događaji, posebno za ciljne grupe kao što su lokalno stanovništvo, turistički ponuđači, ribari i ronioci.

Identifikacija odgovarajućeg staništa

Prvi korak za zaštitu preostalih odgovarajućih morskihpećina za odmor i podizanje mladih (EU prioritetni stanišni tip 8330) je identifikacija ključnih staništa. Kako bi se to napravilo, obale su istražene putem daljinskog istraživanja i procjena na licu mjesta. Sljedeći korak je evaluacija statusa zaštite i potencijalne prijetnje u odgovarajućim pećinama. Na temelju ovih procjena napraviti će se i lista preporuka za mjere zaštite kritičnih staništa.

Kreiranje akcionog plana za očuvanje vrste u zaštićenim područjima

Na temelju rezultata terenskog rada, znanja o ljudskim stavovima i regulatornim okvirima obalnih država sastavit će se nacrt akcionog plana za očuvanje sredozemne medvjedice i njenih staništa na području istočnog Jadrana.
Kao dodatak, prijetnje i izazovi koji mogu ometati vrstu u njenom širenju i re-kolonizaciji su identifikovani kako bi ukazali pravi put za istraživačke i konverzacijske aktivnosti u istočnom Jadranu.

Gdje želimo biti na kraju projekta…

Do kraja trogodišnjeg projekta status populacije sredozemne medvjedice u istočnom Jadranu će biti poznat dok će odgovarajuća staništa za podizanje mladih i odmor biti kartirana. Nacrti preporuka za mjere zaštite će biti pripremljeni i nacionalne NVO će posjedovati kapacitete za implementaciju monitoringa vrste i staništa kao i mjera zaštite a uz potporu stručnjaka.
… i dalje:
S dobrim uvidom u situaciju, probleme i izazove koje treba savladati kako bi se omogućio rast zdrave populacije medvjedica u Jadranu, nadamo se da će se projekat nastaviti u 2021. i da će preporuke za očuvanje vrste biti dalje implementirane.

UČESNICI